logo
add image
OR-KOOP

Proje Çalışmalarımız

1-TEST-OR (Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi) Projesi

Projenin Genel Amaçları:
• Türkiye genelindeki orman köylüsünün mesleki hareketliliğini ve niteliğini geliştirerek, yaşam standartlarını iyileştirmek.
• Ormancılık sektöründe Avrupa standartlarına uygun üretim yapılmasına katkıda bulunmak.

Projenin Özel Amaçları:
• Orman hizmetlerinde henüz tanımlanmamış olan üç meslekte ulusal standart ve yeterlilikleri oluşturmak.
• Orman hizmetlerinde çalışanların belirlenen yeterliliklerde belgelenmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak.
• Orman hizmetlerinde ilk Sınav ve Belgelendirme merkezinin kurulması ve hizmet kapasitesinin gelişimini sağlamak.
Projenin hedefinde 2 bin 500 Orman kooperatifi ve ortak 300 bin orman köylüsü ile henüz OR-KOOP ortağı olmayan yaklaşık 500 kooperatif ve toplam 60 bin köylü bulunmaktadır.

Proje Bütçesi:
Proje genel Bütçesi 216.854.43 Euro olup, bu bütçenin 21.520 Euro’luk bölümü öz kaynaklardan karşılanmıştır.

TEST-OR PROJESİ FAALİYETLERİ

1- Ulusal Meslek Standartları Hazırlama Çalıştayları:
Alan Kılavuzunda 20-22 Haziran 2016 tarihlerinde 20 kişinin katılımıyla, Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) ve Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) mesleklerinde ise 30-31 Mayıs ve 01 Haziran 2016 tarihlerinde 25 kişinin katılımıyla Ulusal Standartları belirlemek amacıyla Ankara’da çalıştaylar düzenlenmiştir. Yapılan çalıştaylar sonucunda ilgili mesleklerde Ulusal Standartlar belirlenmiş olup Mesleki Yeterlilik Kurumu'na sunulmuştur. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca yapılan inceleme ve tetkikler sonucunda:
a- Alan Kılavuzu -Seviye 4/16UMS0551-4
b- Odun Dışı Ürün Toplayıcısı(Yüksekten)-Seviye 3/16UMS0553-3
c- Odun Dışı Ürün Toplayıcısı(Yerden)-Seviye2/16UMS0553-3
25.10.2016 tarih ve 29868 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2- Ulusal Yeterlilikleri Hazırlama Çalıştayları:
Alan Kılavuzunda 05-06 Eylül 2016 tarihlerinde 15 kişinin katılımıyla, Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) ve Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) mesleklerinde ise 31 Ağustos-01 Eylül tarihlerinde 13 kişinin katılımıyla Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması amacıyla Ankara’da çalıştaylar düzenlenmiştir. Yapılan çalıştaylar neticesinde hazırlanan Ulusal Yeterlilikler Mesleki Yeterlilik Kurumu'na sunulmuştur. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca yapılan inceleme ve tetkikler sonucunda:
a- Alan Kılavuzu -Seviye 4/17UY0282-4
b- Odun Dışı Ürün Toplayıcısı(Yüksekten)-Seviye 3/17UY0284-3
c- Odun Dışı Ürün Toplayıcısı(Yerden)-Seviye2/17UY0283-2
Ulusal Yeterlilikler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak 25.01.2017 tarihinde 2017/70 sayılı kararla yürürlüğe girmiştir.

3- Ulusal Yeterliliklerle İlgili Pilot Sınavların Yapılması:
a- Alan Kılavuzu pilot sınavı Orman ve Su işleri Bakanlığı Afyonkarahisar V . Bölge Müdürlüğü dahilindeki Yüzbaşı Agâh Efendi şehitliğinde 11.11.2016 tarihinde yapıldı.
b- Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) Ulusal Yeterliliğinde Fıstıkçamı, Reçine ve Kocayemiş toplanması, Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) Ulusal Yeterliliğinde ise Defne, Kekik ve Mantar toplanması birimlerinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü dahilinde 9-10 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmıştır.

4- Kapsam Genişletme Çalışmaları:
3 adet UY’lerle ilgili kapsam genişletme için MYK ile ön başvuru sonucu protokol imzalanması akabinde 18.05.2017 tarihinde TÜRKAK’a akredite olmak için başvuruda bulunulmuştur. TÜRKAK tarafından arazi ve büro denetimleri ile ilgili henüz bir tarih bildirilmemiştir. Bu nedenle Akredite gerçekleşmediğinden 3 UY için Yetkilendirme konusunda MYK’ya başvuru da yapılamamıştır.

TEST-OR Proje Faaliyetleri Gerçekleşmeleri:
▶ 3 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve 3 adet Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlanarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na sunulmuş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda onaylanmıştır.
▶ MYK tarafından onaylanan 3 adet UY’lerin pilot sınav uygulamaları Muğla ve Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmiştir.
▶ Sınav ve Belgelendirme Merkezinin kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
▶ Değerlendiricilerin ve Soru Yazarlarının eğitimleri tamamlanmıştır.
▶ Proje kapsamında bir kamu spotu yaptırılmıştır.
▶ Sınav Soru Bankası için yazılım alımı yapılmıştır.
▶ Sınav Soru Bankasının Geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir.
▶ Soru Yazarlarının düzenlediği 3 mesleğe ilişkin soruların, ilgili meslek komitelerinin onayı sonrasında Soru Bankasına girişleri yapılmış ve Sınav Soru Bankası çalışmaları tamamlanmıştır.
▶Projenin görünürlüğünü sağlamaya yönelik olarak afiş ve broşürler yaptırılmış, ilgili alanlarda dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

OR-KOOP

2-Ardahan-Yalnızçam Ormanlarının, Paydaşların Katılımıyla Ekosistem Tabanlı Planlanması ve Yönetimi Projesi

Projenin Genel Amaçları:
Çalışmanın Uygulama Tarihi: 1 Haziran 2005 – 31 Mayıs 2008
Çalışmanın Uygulama Yeri: Proje,Türkiye’nin kuzey doğusunda Ardahan ilinin Göle bölgesinde ,Ardahanda BTC boru hattı boyunca uzanan Yalnızçam ormanlarını kapsar.
Çalışmanın Uygulama Alanının Büyüklüğü: 5156 Km₂

Çalışmanın Gerekçesi:
Çalışmanın Amacı:Sürdürülebilir temelde çeşitli kazanımlar sağlamak (ekolojik, sosyal, ekonomik,kültürel)
Proje Bütçesi: 1.337.000 USD $
Ekolojik olarak sağlıklı Yalnızçam Ormanları Çalışmasının Proje Hedefleri:
1. Çeşitli kullanım yaklaşımı ve paydaşların katılımına dayalı ekosistemle Yalnız çam Ormanlarının planlanması ve yönetimi
1.1. Yerel köy halkıyla Yalnız çam Ormanlarının kullanımı ve gelişmiş koruması
Proje Sonuçları 1.1. Yalnızçam Ormanlarının yönetim planı hazırlandı ve uygulama için planlandı (çeşitli kullanım yaklaşımı ve paydaşların katılımına dayanan ekosistemle)
1.2. Projenin bitiminden sonra onları sürdürmek ve genişletmek kadar yönetim planıyla tanıştırılmış yeni konsept ve teknikleri yerine getirmek için Çevre ve Orman Bakanlığının gelişmiş kurumsal kapasiteleri
1.3. Proje dönemi boyunca Yalnız çam Ormanı alanında elde edilen yenilemeler ve diğer gelişmeler
2.1. Yalnızçam ormanlarını korumak için kendi sorumlulukları ve Yalnızçam ormanlarının önemi ve özel değeri ile ilgili diğer paydaşlar kadar yerel köy halkının artan bilinci ve bilgisi
2.2 Orman ve diğer doğal kaynaklardan ekolojik olarak sürdürülebilir geçim seçenekleri için yerel halkın artan bilgisi, deneyimleri ve kapasiteleri.

1.PROJE UYGULAMALARI
1.1.Yalnızçam Ormanı için yönetim planının hazırlandı
- İlgili belgelerin ve bilginin, paydaşlarla birlikte görüş ve önerileri toplandı ve Veri Tabanı hazırlandı
- Yönetim planı hazırlandı (alan araştırmaları, ofis işleri vb.).
1.2.Çevre ve Orman Bakanlığının kurumsal kapasiteleri geliştirildi
- Çevre ve Orman Bakanlığının orman yönetim planlama gruplarına eğitim verildi.
- Orman Bakanlığının birim personeli yerel uygulamasının eğitimi verildi.
- Orman işçilerinin eğitildi
1.3.Yalnızçam Ormanında uygulamaları geliştirme ve yenileme
- Hızlı etkili yenilenme faaliyetlerinin ve öncelikli yerlerin belirlendi
- Hızlı etkili yenilenme faaliyetleri uygulandı
- Projenin sonuna kadar Yalnızçam Ormanlarında uygulanacak yenileme ve diğer geliştirme faaliyetlerinin, yeni yönetim planının önerilerine dayanarak, belirtildi.
- Yenileme ve diğer geliştirme faaliyetleri uygulandı
- Yerel köy halkı tarafından yenileme alanlarının korunması anlatıldı

OR-KOOP


2.YALNIZÇAM ORMANLARININ KULLANIMI VE KORUMASINI GELİŞTİRME
2.1.Kırsal yöre halkında ve diğer paydaşlar arasında bilinci artırma
- Gerekli değerlendirme
- Yalnızçam Ormanının sembol türlerinin seçimi ve kampanya, program ve materyal oluşturma yaratma bilinç artırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Yalnızçam Ormanı alanı köylerinde farkındalık yaratma faaliyetleri bilincin artırılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Diğer paydaşlar ve genel halk için farkındalık yaratma bilincinin geliştirilmesi (okul programları, yerel ve kitle iletişim programları, vb)
2.2.Ekolojik olarak geçim seçenekleri için yöre halkının kapasitelerini, deneyimlerini ve bilgilerini artırma
- Proje desteğiyle uygulanacak hızlı etkili faaliyetlerin belirlenmesi, gerekli değerlendirme, katılımcı kırsal değerlendirme
- Hızlı etkili projelerin ön ve kanıtlama faaliyetleri
- Yöre halkının geçiminin gelişmesine yardım etmek adına yatırım projeleri için mümkün olan çalışmalar
- Köy kooperatifleri için eğitim ve kapasite geliştirme hizmetleri
- seçilmiş projeleri uygulaması için uygun mali kaynakları elde etmede köy kooperatiflerine yardım
- Yerel proje grubunun kurulması ve üyelerinin proje hazırlamada, mali uygulama prosedürlerinde eğitilmesi
- Geçinme ve ekonomik gelişme faaliyetlerinin uygulanmasında yöre halkının bilgi ve yeteneklerini geliştirmek için eğitim ve büyüme hizmetleri
- Geçim ve küçük çaplı gelir yaratma faaliyetleri için köy kadınlarının eğitilmesi.

3- Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Güçlendirilmesi Projesi (IRFO)

4-''Orman Köylerinde Kurulu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetici ve Üyelerine Orman Ekosistemlerinde Biyolojik Çeşitliliği Yerinde Koruma Eğitimi '' Projesi

Üst