logo
add image
OR-KOOP

Mevzuat Geliştirme Çalışmaları

“ AB Sürecinde Orman Köylüsü ve Ormancılıgımızdaki Yeri Toplantısı-Mevzuat Geliştirme Çalısmaları” Ankara- Aralık-2009

OR-KOOP Merkez Birliği, sahip olduğu teknik personel ve denetim kadrosu ile ormancılık ve kooperatifçilik konularındaki mevzuat düzenlemelerinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmalara destek vermektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği'ne bağlı Merkez Birlikleri olarak kuruluşumuzun da katılımı ile tamamlanarak 17.10.2012 tarih ve 28444 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlanarak uygulamaya konulmasına katkıda bulunulmuştur. Eylem Planı'nda, sorumlu üst kuruluş olarak yapılacak 24 faaliyette görevli olarak belirlenen Merkez Birliğimiz, ilgili Bakanlıklarca yapılacak çalışmalara katılmak suretiyle katkı sunacaktır.

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nda yapılması gerekli görülen değişiklikler konusunda çalışmalara katılım sağlanmıştır. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanında bulunan tarımsal amaçlı kooperatif ve üst kuruluşlarının anasözleşmelerinde, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla, değişiklikler, ilaveler yapılması ve yeni tip anasözleşmeler hazırlanması çalışmalarına Merkez Birliğimizce katkı sunulmuştur. Aynı Bakanlıkça hayvancılık ve süt desteklemeleri konusunda yapılan toplantılara katılınmış ve OR-KOOP görüş ve önerileri bu toplantılarda dile getirilmiştir.

6831 Sayılı Orman Kanunu'nda ve diğer ormancılık mevzuatında orman köylüsüyle ilişkileri düzenleyen tüm maddeler konusunda gelişmeler devamlı olarak izlenmektedir. Orman Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve iyileştirilmesi konusundaki çalışmalar OGM ile işbirliği içinde devam etmektedir.

OR-KOOP, orman köylülerinin ve onların kooperatiflerinin, ormancılık ve kooperatifçilik konularındaki her türlü çalışmalarında, karşılaştıkları yasal ve idari problemleri ve güçlükleri gidermek konusunda kurumsal bazda gereken çalışmaları yapmakta ve girişimlerde bulunmaktadır.

Üst